logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
plus Informacje o Urzędzie
plus Zakres Kompetencji
plus Zamówienia publiczne
plus Przetargi
plus Oferta handlowa
plus Nabór na stanowiska Urzędnicze
minus Oferty Pracy i staże
plus Zarzadzenia Dyrektora PUP
 PRAWO PRACY
plus Informacje Urzędu
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ważne Instytucje
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona danych osobosych
A A A


OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI
(stan prawny na dzień 1 marca 2009r.)
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. (w złotych)
1. Zasiłki dla bezrobotnych:
   - podstawowy(100%) 551,80x
   - obniżony (80%) 441,50
   - podwyższony (120%) 662,20
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
a) odbywania szkolenia 
   - 100% wysokości zasiłku dla bezrobotnych 551,80
   - 120% wysokości zasiłku dla bezrobotnych (osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne lub niższe, bez kwalifikacji zawodowych, powyżej 50 roku życia) 662,20
b) kontynuowania nauki (100% zasiłku dla bezrobotnych) 551,80
c) odbywania stażu   
    - w okresie od 01.01.2009r. do 31.05.2009r. 773,00
    - w okresie od 01.06.2009r. do 31.12.2009r. 791,00
d) odbywania przygotowania zawodowego dorosłych
   - 100% wysokości zasiłku dla bezrobotnych 551,80
   - 120% wysokości zasiłku dla bezrobotnych (osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne lub niższe, bez kwalifikacji zawodowych, powyżej 50 roku życia) 662,20
3. Stypendium wypłacane bezrobotnemu, który podjął zatrudnienie w trakcie szkolenia (20% zasiłku*) 110,40
4. Stypendium wypłacane bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych (20% zasiłku) 110,40
5. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową:
- za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych), 275,90
6. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy 275,90
7. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych min. 6,50/godz.
Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2008 r. o 2,5% tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2007 r. w stosunku do 2006 r.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości -
25,52 % xx, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u prcodawcy(dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 % tj. w łacznej wysokości - ok. 26,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopę procentową obowiązującą go w danym roku składkowym).
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
1. prac interwencyjnych (umowy na okres do 12 m-cy lub do 24 m-cy, refundacja do wysokości zasiłku)
- w pełnym wymiarze czasu pracy -
2. robót publicznych
- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji ) -  
3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)
4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia) 3,90/za godz.
*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 16 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,90 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia - z Funduszu Pracy.
1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 6 przeciętnych wynagrodzeń) 18.579,30
b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 4 przeciętnych wynagrodzeń) 12.386,20 
c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 3 przeciętnych wynagrodzeń)   9.289,65
2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 6 przeciętnych wynagrodzeń) 18.579,30
3. Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)
4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 26.03.2009r.) 5,25%
Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
IV. Wynagrodzenia i składki.
1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2009) 1276,00xxx
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w IV kw.2008 r. (obowiązuje od 01.03.2009r.) 3.096,55 xxxx
3.Składka na Fundusz Pracy 2,45%
4.Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2007 r) 0,10%
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r) 9%
x od 1.06.2008r. zasiłek dla bezrobotnych wynosi 551,80zł (M.P.Nr 33, poz. 287)
xx ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792);
xxx od 1.01.2009 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.276 zł (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów, M. P. z 2008 r. Nr 55, poz. 499);
xxxx przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2008 r. wyniosło 3.096,55 zł (M.P. z 2009r. Nr 9, poz. 114).

Nazwa dokumentu: Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Pawlak
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Pawlak
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Knop
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-15 09:07:34

Wersja do wydruku...

corner   corner