logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
plus Informacje o Urzędzie
plus Zakres Kompetencji
plus Zamówienia publiczne
plus Przetargi
plus Oferta handlowa
plus Nabór na stanowiska Urzędnicze
minus Oferty Pracy i staże
plus Zarzadzenia Dyrektora PUP
 PRAWO PRACY
plus Informacje Urzędu
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ważne Instytucje
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona danych osobosych
A A A


PRZETARGI PUBLICZNE w ramach SPO RZL > Działanie 1.3

     

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

                                                          

"Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w powiecie poddębickim"

 

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach, ul. Polna 9, 99-200 Poddębice, tel. (0-43) 678-20-22, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Poddębicach.

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach

99-200 Poddębice, ul. Polna 9

tel. 0-43 678-20-22, wew. 31

fax. 678-39-48, 678-92-13

e-mail: lopo@praca.gov.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych do 25 roku życia i długotrwale bezrobotnych powyżej 25 roku życia (pozostających w rejestrze PUP łącznie przez okres 12 m-cy w okresie ostatnich 2 lat).

Szkolenia będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Działania 1.2 – Perspektywy dla młodzieży oraz Działania 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia.

Kod CPV 80420000-4.

1.   Szkolenia będą organizowane w zakresie:

Część A – Kurs księgowości firm z obsługą komputera dla 22 osób długotrwale bezrobotnych i 10 osób do 25 roku życia – termin rozpoczęcia wrzesień / październik 2004r.

Część B - Pracownik działu personalnego dla 16 osób długotrwale bezrobotnych  – termin rozpoczęcia wrzesień /październik 2004r.

Część C - Spawanie elektrodą topliwą w osłonie CO 2 - dla 16 osób długotrwale bezrobotnych – termin rozpoczęcia wrzesień / październik 2004r.

Część D - Pracownik magazynu z obsługą komputera, kasy fiskalnej i uprawnieniami do prowadzenia wózków jezdniowych  dla 20 osób długotrwale bezrobotnych  – termin  rozpoczęcia wrzesień/październik 2004

Część E - Operator koparko – ładowarki kl. III dla 16 osób długotrwale bezrobotnych  – termin rozpoczęcia - wrzesień /październik 2004r.

2.   Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można     uzyskać bezpłatnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach, ul. Polna 9, pok. Nr 4, w godz. 8.00 do 15.00 lub pocztą elektroniczną po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku.

3.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi 1 rodzaj szkolenia.

4.   Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.   W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 cytowanej ustawy .

7. Kryteria oceny ofert:

  1. cena za szkolenie w przeliczeniu na 1 uczestnika – 55%,
  2. doświadczenie wykonawcy w przeprowadzeniu usług szkoleniowych w zakresie określonym w specyfikacji – 10%,
  3. zorganizowanie całości lub części usługi na obszarze Powiatu Poddębickiego – 15%,
  4. program szkolenia ( merytoryczna treść programu, organizacja i elastyczność programu, formy i metody nauczania, szkolenie praktyczne) – 20%

8.   Oferty należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach, ul. Polna 9 w terminie do dn. 06.09.2004 r do godziny 10.00 w sekretariacie pokój nr 7, na każdy rodzaj szkolenia w dwóch kopertach oznakowanych następująco: Opakowanie zewnętrzne ma być zaadresowane według następującego wzoru

Nazwa dokumentu: "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w powiecie poddębickim
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-07-15 13:58:00
Data udostępnienia informacji: 2004-07-15 13:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2004-08-27 14:07:59

Wersja do wydruku...

corner   corner