logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
plus Informacje o Urzędzie
plus Zakres Kompetencji
plus Zamówienia publiczne
plus Przetargi
plus Oferta handlowa
plus Nabór na stanowiska Urzędnicze
minus Oferty Pracy i staże
plus Zarzadzenia Dyrektora PUP
 PRAWO PRACY
plus Informacje Urzędu
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ważne Instytucje
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona danych osobosych
A A A


OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI (stan prawny na dzień 1 grudnia 2007r.)

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]
1. Zasiłki dla bezrobotnych:
- podstawowy(100%) 538,30x
- obniżony (80%) 430,70
- podwyższony (120%) 646,00
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
- odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 % zasiłku dla bezrobotnych) 215,40
- kontynuowania nauki (50% zasiłku dla bezrobotnych) 269,20
- odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (140 % zasiłku obowiązuje od 26.10.2007r.). 753,70xxxx
3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
- 20% zasiłku podstawowego 107,70
4. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
- za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych),

269,20

- z własnej inicjatywy (do 50 % zasiłku - obowiązuje od 26.10.2007r.) 269,20
5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasiłku). 269,20
6. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych min. 6,30/godz.
Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2007 r. o 1,0% tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2006 r. w stosunku do 2005 r.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - >29,52 % xx, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u prcodawcy(dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 % tj. w łacznej wysokości - 30,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopę procentową obowiązującą go w danym roku składkowym).
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
- w pełnym wymiarze czasu pracy ( 538,30 + 96,89 *) 635,19
- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc ( 936,00+ 168,48*) 1.104,48
2. robót publicznych
- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.351,70 + 243,31 *), 1.595,01
- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki tj. 2.703,41 + 486,61*) 3.190,02
3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 2.808,00
4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia) 3,78/za godz.
*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,90 % do 3,60 %) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia - z Funduszu Pracy.
1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 13.517,10
b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 8.110,30
c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia) 5.406,68
2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 13.517,10
3.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 10.813,70
4.Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 29.11.2007 r.) 6,5 %
Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
IV. Wynagrodzenia i składki.
1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2007) 936,00
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w III kw.2007 r. (obowiązuje od 01.12.2007r.) 2.703,41xxx
3. Skladka na Fundusz Pracy 2,45%
4. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od 1.01.2007 r) 0,10%
5. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2007 r) 9%

x od 1.06.2007r. zasiłek dla bezrobotnych wynosi 538,30zł (M.P.Nr 29, poz. 326)
xx ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz792);
xxx przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2007r. wyniosło 2.703,41zł (M.P.Nr 85, poz. 920 - data publikacji: 16 listopada 2007r.)
xxxxustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – ogłoszona 25 września 2007 r. (Dz. U. Nr. 176, poz. 1213) wprowadziła od dnia 26.10.2007 r. stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania stażu i przygotowania zawodowego w wysokości 140% zasiłku dla bezrobotnych w miejsce dotychczasowych w wysokości 100% zasiłku. Powyższa ustawa zrównała, także od dnia 26.10.2007 r., w wysokości do 50% zasiłku -dodatki aktywizacyjne podejmującym zatrudnienie w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, niezależnie czy za skierowaniem urzędu pracy czy z własnej inicjatywy.


Opracowano w Wydziale Funduszu Pracy Departamentu Funduszy MPiPS
30.11.2007 r. 

Nazwa dokumentu: Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki
Osoba, która wprowadzała dane: Zbigniew Skórka
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-07 11:28:24

Wersja do wydruku...

corner   corner