logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
plus Informacje o Urzędzie
plus Zakres Kompetencji
plus Zamówienia publiczne
plus Przetargi
plus Oferta handlowa
plus Nabór na stanowiska Urzędnicze
minus Oferty Pracy i staże
plus Zarzadzenia Dyrektora PUP
 PRAWO PRACY
plus Informacje Urzędu
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ważne Instytucje
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona danych osobosych
A A A


OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI
(stan prawny na dzień 1 września 2006 r.)

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]
1. Zasiłki dla bezrobotnych:
- podstawowy(100%) 532,90
- obniżony (80%) 426,40
- podwyższony (120%) 639,50
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
- odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 % zasiłku dla bezrobotnych) 213,20
- kontynuowania nauki 266,45
- odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (100 % zasiłku dla bezrobotnych ). 532,90
3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
- 20% zasiłku podstawowego 106,60
4. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
- za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych),

266,45

- z własnej inicjatywy (do 30 % zasiłku dla bezrobotnych) 159,87
5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia - kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych). 266,45
6. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych min. 6,20/godz.
Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2006 r. o 2,1% tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2005 r. w stosunku do 2004 r.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u prcodawcy(dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopę procentową obowiązującą go w danym roku składkowym) tj. w łacznej wysokości - 33,4 %.
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
- w pełnym wymiarze czasu pracy ( 532,90 + 95,92 *) 628,82
- w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 449,55 + 80,92 *) 530,47
- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc ( 899,10+ 161,84*) 1.060,94
2. robót publicznych
- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.213,64 + 218,46 *), 1.432,10
- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki tj. 2.427,27 + 436,91*) 2.864,18
3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 2.697,30
6. Prac społecznie użytecznych (60% świadczenia) 3,72/za godz.
*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,90 % do 3,60 %) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
III. Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy.
1.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 9.709,08
2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 12.136,35
b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 7.281,81
c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia) 4.854,54
3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 12.136,35
4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 01.03.2006 r.) 5,50 %
Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
IV. Wynagrodzenia i składki.
1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2006) 899,10
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w II kw.2006 r. 2.427,27
3. Skladka na Fundusz Pracy 2,45%
4. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od 1.01.2006 r) 0,10%
5. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2006 r) 8,75%
*/ od 1.01.2007 r. minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 936 zł.

Opracował: Tadeusz OLEJARZ 02.10.2006 r.

Nazwa dokumentu: Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki
Osoba, która wprowadzała dane: Zbigniew Skórka
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-05 09:20:35

Wersja do wydruku...

corner   corner